לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

תנאי קבלה ומבנה לימודי הדוקטורט

תנאי קבלה לשלב א'

רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במדע המדינה מאוניברסיטה מוכרת בארץ, או בחוץ לארץ, שהשיג לפחות 86 בלימודיו לתואר שני וציון של לפחות 90 בעבודת תזה מחקרית.

בקשת הקבלה ללימודים תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט עד תאריך ה-15 למאי, בצירוף המסמכים הבאים:

  1. תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).
  2. תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.
  3. שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת (אחת מהן ממנחי התזה)
  4. העתק עבודת התזה
  5. הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית עד 8 עמודים שתכלול:

א.      נושא העבודה

ב.      מיפוי תמציתי של שדה המחקר הרלבנטי

ג.        שאלת המחקר המרכזית.

ד.      פירוט של המסגרות והכלים התיאורטיים הרלוונטיים שבהם יעשה המחקר שימוש ושל השערות המחקר הספציפיות שלו.

ה.      רשימה קצרה של מקורות רלוונטיים לנושא המחקר.

ו.        הצגת עיקרי שיטות המחקר שבהן ישתמש כדי להוכיח את השערותיו.

ז.       הבהרה של פוטנציאל תרומותיו התיאורטיות והאמפיריות המשוערות של המחקר.

  1. מכתב מהמנחה שבו תהיה התחייבות להנחיה, פיסקה על חשיבות המחקר ותרומתו ופסקה הכוללת התרשמות לגבי יכולות הסטודנט.

ועדת הדוקטורט תתכנס בתחילת יוני ותדון במועמדים על סמך הצהרת הכוונות והמלצות המנחים ותחליט אם לקבלם, או לדחותם. מועמד שלא יתקבל, יוכל לנסות לתקן ולהגיש את מועמדותו שנה לאחר מכן.

מעבר לשלב מחקר ב'

א. כדי לעבור משלב מחקר א' לשלב ב', יגיש התלמיד הצעת מחקר שאושרה על ידי המנחה/ים לוועדה ללימודי התואר השלישי. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה. היקפה לא יעלה על 25 עמוד (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה) והיא תוגש לא יאוחר משנה אחרי קבלתו של התלמיד לשלב א'. ועדת הדוקטורט תוציא את הצעת המחקר לשני שיפוטים חיצוניים, רק לאחר שהיא תאושר על ידה לצאת לשיפוט חיצוני. לאחר חזרת ההצעה משיפוט, הוועדה תשמור לעצמה את הזכות, במידה וקיים פוטנציאל לשיפור ההצעה, להזמין את התלמיד כדי להתרשם מתגובותיו על הערותיו של השופט החיצוני ועל תכניותיו לתיקון ההצעה. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים בה, תתבסס על חוות דעת אלה. משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'. לאחר אישור ההצעה ע"י וועדת הדוקטורט, יעבור המועמד לשלב מחקר ב'.

ב. ועדת אתיקה: כל סטודנט שבמסגרת המחקר שלו מבצע מחקרים בבני אדם , חייב אישור של ועדת אתיקה למחקרים בבני אדם. הסטודנט יוכל לעבור לשלב ב' של המחקר, רק במידה והשלים את הקורס של ה- NIH ומילא את טופס בקשה לאישור מחקר בבני אדם הנמצאים שניהם באתר הפקולטה למדעי החברה.

ב. לאחר אישור ההצעה ע"י וועדת הדוקטורט, יעבור המועמד לשלב מחקר ב'.

ג. פרק הזמן הרגיל להשלמת החובות ולביצוע עבודת המחקר מיום אישור ההצעה הוא שלוש שנים.

דוקטורט במתכונת אסופת מאמרים

סטודנטים המעוניינים לכתוב את עבודת הדוקטורט שלהם כאסופת מאמרים יצטרכו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים לתכנית. להסבר נוסף לחצו כאן.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים. שנה א' מיועדת לכתיבת הצעת המחקר (שלב א'). שנה ב' ג' ו- ד' מיועדות לכתיבת עבודת המחקר (שלב ב'). לצורך הארכה מעבר לתקופה זו, נדרשת המלצת המנחה, ואישור יו"ר ועדת הד"ר בביה"ס והרשות ללימודים מתקדמים.

לימודי הדוקטורט

במהלך השנה הראשונה בשלב א', יחויב התלמיד לעבור קורס שנתי של סדנת דוקטורט. בנוסף, כל תלמיד יידרש לעבור שני קורסים נוספים הרלוונטיים לתחום מחקרו ממכלול קורסי ה- מ"א באוניברסיטה בהיקף של 8 שש"ס. הקורסים יומלצו על ידי המנחה באישור וועדת ד"ר.

תכנית הלימודים לא תעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים.

דרישות אקדמאיות נוספות (כגון שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

מועדי קבלה

לתואר שלישי אפשר להתקבל בתחילת שנת הלימודים בלבד.

 

חדשות

nissim cohenד"ר ניסים כהן, ראש התכנית לתואר שני ללימודי מנהל ציבורי למנהלים מביה"ס למדעי המדינה, במאמר דעה שפורסם בדה מרקר: "לנציב שירות המדינה סמכות חשובה מאוד: אישורם של כלל המינויים הפוליטיים בשירות המדינה. פוטנציאלית, לבעל תפקיד זה כוח "למרר" את חייהם של פוליטיקאים. נתניהו בחר לא למנות לנציב שירות המדינה בעל תפקיד בכיר עם ניסיון רלוונטי, אלא אישה שכנראה מקורבת אליו".

 

doron navot"אם אנשים טובים לא ימונו לתפקידים ציבוריים, לא יעזרו הרפורמות השלטון הציבורי". ד"ר דורון נבות, מומחה לשחיתות פוליטית מביה"ס למדעי המדינה, בראיון ל"מה בוער" עם רזי ברקאי ובועז ביסמוט על שחיתות ברשויות המקומיות. מתחיל ב- 1:30:30.

 

אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon